Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden bepalen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de partijen voortvloeiend uit de verkoop van onze diensten

Door het ondertekenen van de overeenkomst/de bestelbon of door het aanvaarden van de opdrachtbevestiging, erkent en aanvaardt onze contractpartner uitdrukkelijk de algemene voorwaarden.

De bepalingen waaraan niet specifiek wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen uitzonderingen onderworpen aan een schriftelijke overeenkomst van onzentwege kunnen de toepassing van deze voorwaarden wijzigen.

Ingeval van tegenstrijd tussen de algemene voorwaarden van onze contractpartners en onze voorwaarden, wordt overeengekomen dat onze voorwaarden gelden.

Bestellingen

Ingeval van bestelling verbinden wij ons pas na het bevestigen ervan.

Wijzigingen aangebracht aan de bestelling of aan onze offerte door de klant, zijn slechts effectief na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

Levertermijnen

In geval van laattijdige levering kan de klant een vergoeding eisen;

Volgende omstandigheden vrijwaren ons van vergoeding in geval van laattijdige levering:

Overmacht (met inbegrip van stakingen, technische incidenten, vertraging van de leveranciers en gebrek aan arbeidskrachten);

Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden;

Indien de klant wijzigingen aanbrengt in de loop van de verwezenlijking van de opdracht;

Indien de klant ons de nodige informatie niet binnen de bepaalde termijn opgeeft;

Leveringen – vervoer

Indien wij verantwoordelijk zijn voor de levering, kiezen wij voor de wijze van levering, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. In dat geval, reizen de goederen op rekening en risico van de klant, onder voorbehoud van een zware fout van onzentwege of van ons personeel.

Met het oog op een optimale levering, vragen wij de klant om het vast telefoonnummer ofhet GSM-nummer van de bestemmeling op te geven, evenals de naam van de onderneming indien de levering op het werk is voorzien. Voor leveringen in het ziekenhuis moet de meisjesnaam en het nummer van de kamer van de bestemmeling worden vermeld. Indien de bestemmeling niet aanwezig is, worden de bloemen bij de buren afgegeven en ontvangt de bestemmeling een kaart in zijn brievenbus met het adres waar hij de bloemen kan ophalen. Indien de bloemen niet kunnen geleverd worden, moet de bestemmeling contact opnemen met de bloemist om een oplossing te vinden.

Prijs

De prijzen zijn in euro, BTW inbegrepen.

Betaling

Onze facturen moeten onmiddellijk bij de bestelling of op onze sociale zetel worden betaald.

Gaat u niet akkoord met een factuur, gelieve ons hiervan schriftelijk te informeren binnen de termijn van 2 weken na de levering.

Recht op annulatie & terugsturen van goederen

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010, heeft de klant het recht om zijn aankoop te annuleren, zonder penaliteiten noch motivatie, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering of van het tekenen van de bestelbon.

BôFlowers NV wenst echter zijn klanten volledige voldoening te schenken en gaat akkoord met het terugsturen van de goederen binnen de 14 kalenderdagen volgend op de leveringsdatum !

Het recht op terugsturen geldt enkel en alleen voor de klanten; derfbare artikelen of artikelen gemaakt volgens specifieke aanduidingen van de klanten zijn uitgesloten.

Aan het terugsturen van een artikel zijn een aantal voorwaarden verbonden:

Het artikel moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking;
Het artikel moet in zijn originele staat en ongebruikt zijn;
De etiketten mogen niet verwijderd zijn;
Het artikel mag niet geschonden zijn.
De klant moet het artikel, op eigen kosten en risico, op de administratieve zetel van Bô Flowers NV bezorgen per post of transport van zijn keuze.
De originele aankoopfactuur en leveringsnota moeten bij de teruggezonden goederen worden gevoegd.
De klant is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het product geleverd door BôFlowers NV.
Clause salvatrice

Indien een van de clausule in het overeengekomen contract ongeldig of illegaal is (specifieke en algemene voorwaarden), dan betekent dit in geen gevaldat de overige clausules van het contract ongeldig of illegaal zijn – de clausules blijven geldig in hun totaliteit.

U vindt onze boetiek hier !